Accessibility Tools

Επιχειρηματικότητα στην Κυκλική Οικονομία: Οφέλη και ευκαιρίες

Η κυκλική οικονομία είναι ένα οικονομικό μοντέλο που προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα τόσο για τους επιχειρηματίες όσο και για τους καταναλωτές. Τα πλεονεκτήματα αυτά εντοπίζονται σε διάφορους τομείς. Πράγματι, τα οφέλη αυτά μπορούν να βρεθούν στην οικονομική αποδοτικότητα, την οικολογία ή την καινοτομία. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ξεκινήσετε.
Όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες που θέλουν να συμβάλουν στην ευημερία του γαλάζιου πλανήτη μας και να επωφεληθούν από έναν υποσχόμενο κλάδο απασχόλησης εισέρχονται στον τομέα της κυκλικής οικονομίας..
Η επιχειρηματικότητα στους τομείς της κυκλικής οικονομίας μπορεί να προσφέρει πολλά οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη. Παραθέτουμε ορισμένους λόγους για τους οποίους όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της κυκλικής οικονομίας:
● Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η κυκλική οικονομία είναι ένα μοντέλο για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών με περιορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι εταιρείες που υιοθετούν πρακτικές κυκλικής οικονομίας μπορούν συνεπώς να συμβάλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού τους αντίκτυπου και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
● Ικανότητα κάλυψης των αναγκών των καταναλωτών με περιβαλλοντική συνείδηση: Πολλοί καταναλωτές σήμερα επιδιώκουν να ελαχιστοποιήσουν τις επιρροές τους στο περιβάλλον μέσω καινοτόμων εναλλακτικών επιλογών. Οι επιχειρήσεις που βασίζονται στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτή την αυξανόμενη ζήτηση προσφέροντας στους πελάτες τους προϊόντα και υπηρεσίες φιλικές προς το περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, επωφελούνται από την αφοσίωση των καταναλωτών.
● Συνεισφορά στη δημιουργία θέσεων εργασίας: Το κυκλικό μοντέλο μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας σε πολλούς τομείς, όπως η ανακύκλωση, οι κατασκευές, η επαναχρησιμοποίηση, η εφοδιαστική και ο βιώσιμος σχεδιασμός προϊόντων.

Το έργο Include-Ce, ένα καλό παράδειγμα της ανακύκλωσης
Το έργο Include-CE είναι μια καλή απεικόνιση του 3ου σημείου που αναφέρθηκε ως άνω. Με την ανάπτυξη συγκεκριμένων δύο μαθημάτων κατάρτισης που απευθύνονται σε μετανάστες και εθνοτικές μειονότητες, το πρώτο για τον ψηφιακό αλφαβητισμό και το δεύτερο για την ενεργή διαδικτυακή αναζήτηση εργασίας, το στοιχείο της ανακύκλωσης ενσωματώνεται στα επιμέρους προγράμματα από την αρχή, με τη συλλογή μεταχειρισμένων φορητών υπολογιστών, όπου διάφοροι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δωρίσουν τις ανεκμετάλλευτες, αλλά ακόμα λειτουργικές ψηφιακές συσκευές τους, οι οποίες θα αξιοποιηθούν από τις ομάδες στόχου του έργου.
Ο αναγνώστης που παρακολουθεί το έργο θα πρέπει να γνωρίζει ότι, κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και μετά την ολοκλήρωσή της, η ομάδα-στόχος θα προωθήσει η ίδια τα κυκλικά μοντέλα και αναπόφευκτα θα τα εντάξει στην καθημερινότητά της.
Κανένας τομέας δραστηριοτήτων δεν αποκλείεται, ούτε μικρός ούτε μεγάλος, καθώς η αρχή της κυκλικής οικονομίας προσφέρει πολλά οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη στους επιχειρηματίες. Συμβάλλει στην ικανοποίηση των περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων καταναλωτών, δίνει ένα απαράμιλλο αίσθημα υπερηφάνειας, μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. “Financiado pela União Europeia. Os pontos de vista e as opiniões expressas são as do(s) autor(es) e não refletem necessariamente a posição da União Europeia ou da Agência de Execução Europeia da Educação e da Cultura (EACEA). Nem a União Europeia nem a EACEA podem ser tidos como responsáveis por essas opiniões. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. لا يشكل دعم المفوضية الأوروبية لإنتاج هذا الموقع تأييدا للمحتويات التي تعكس آراء المؤلفين فقط ، ولا يمكن تحميل المفوضية المسؤولية عن أي استخدام قد يتم للمعلومات الواردة فيه.
Αριθμός έργου : 2022-2-MT01-KA220-YOU- 000097092

Copyright © | Privacy policy