Accessibility Tools

Από την ενοικίαση επίπλων στη μίσθωση φωτισμού: Πώς οι εταιρείες υιοθετούν την κυκλική οικονομία, για να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Η άνοδος της κυκλικής οικονομίας επιφέρει πολλά οφέλη στις κοινωνίες μας. Συγκεκριμένα, μειώνει την κλιματική αλλαγή και δίνει λύση στα προβλήματα της ρύπανσης από πλαστικά, των υπερβολικών αποβλήτων και της υπερκατανάλωσης.

Σήμερα, πολλές εταιρείες έχουν αποφασίσει να επιλέξουν στρατηγικές αγοράς προϊόντων, που εξασφαλίζουν τη βελτίωση του περιβαλλοντικού τους αντίκτυπου και τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.  Στρεφόμενοι στις καθιερωμένες επιχειρηματικές πρακτικές, οι οργανισμοί αυτοί εστιάζουν στην καινοτομία και αναθεωρούν τα μοντέλα παραγωγής τους με στόχο τη μείωση της εξόρυξης νέων πόρων και της παραγωγής αποβλήτων.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα εταιρειών που έχουν υιοθετήσει κυκλικές πρακτικές:

  • Το 2017, η Ikea δημιούργησε ένα πρόγραμμα ενοικίασης επίπλων, επιτρέποντας στους πελάτες της να νοικιάζουν έπιπλα αντί να τα αγοράζουν. Μετά την ενοικίαση, τα έπιπλα επιστρέφονται στην Ikea, η οποία τα επισκευάζει και τα θέτει εκ νέου σε ενοικίαση ή ανακύκλωση.
  • Η Renault έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα ανακατασκευής για τα ανταλλακτικά των αυτοκινήτων της, το οποίο συνίσταται στην ανάκτηση, τον καθαρισμό και την επισκευή μεταχειρισμένων εξαρτημάτων για επαναχρησιμοποίηση στην παραγωγή νέων εξαρτημάτων.
  • Η Lancôme, μάρκα του ομίλου L’oréal, λάνσαρε το 2017 ένα προϊόν περιποίησης προσώπου σε επαναγεμιζόμενο γυάλινο δοχείο. Η μάρκα προσφέρει στους πελάτες της ένα δοχείο και δύο ανταλλακτικά. Χάρη σε αυτή τη νέα πρόταση, επιτυγχάνεται μείωση του βάρους της συσκευασίας κατά 58% σε σύγκριση με την αγορά τριών παραδοσιακών προϊόντων.
  • Αν και η Elis βασίζεται ήδη στην οικονομία της λειτουργικότητας. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί για την ανάκτηση του 90% των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και έχει επίσης μειώσει την κατανάλωση νερού στα πλυντήριά της κατά σχεδόν 30% σε σύγκριση με το 2010.
  • Η Philips εγκαινίασε ένα πρόγραμμα χρηματοδοτικής μίσθωσης για τα προϊόντα φωτισμού της, το οποίο επιτρέπει στους πελάτες να νοικιάζουν συστήματα φωτισμού αντί να τα αγοράζουν. Μετά τη μίσθωση, τα προϊόντα επιστρέφονται στη Philips, η οποία τα επισκευάζει και είτε τα εκμισθώνει πίσω, είτε τα ανακυκλώνει.

Αυτές και πολλές άλλες εταιρείες έχουν υιοθετήσει κυκλικές πρακτικές, για να μειώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις και να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία. 

Η υιοθέτηση κυκλικών πρακτικών αποτελεί κρίσιμη λύση για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων. Είναι σημαντικό να ενημερωθούν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις για τα οφέλη αυτής της προσέγγισης. 

Κανένας οργανισμός δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι μικρός, όταν πρόκειται για την ενσωμάτωση της φιλοσοφίας της κυκλικής οικονομίας στη διαχείρισή του. Όλοι μας πρέπει να ενδιαφερόμαστε. 

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. “Financiado pela União Europeia. Os pontos de vista e as opiniões expressas são as do(s) autor(es) e não refletem necessariamente a posição da União Europeia ou da Agência de Execução Europeia da Educação e da Cultura (EACEA). Nem a União Europeia nem a EACEA podem ser tidos como responsáveis por essas opiniões. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. لا يشكل دعم المفوضية الأوروبية لإنتاج هذا الموقع تأييدا للمحتويات التي تعكس آراء المؤلفين فقط ، ولا يمكن تحميل المفوضية المسؤولية عن أي استخدام قد يتم للمعلومات الواردة فيه.
Αριθμός έργου : 2022-2-MT01-KA220-YOU- 000097092

Copyright © | Privacy policy