Accessibility Tools

Πώς τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα προωθούν την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των μειονοτήτων: Το παράδειγμα του Include-CE

Η μετανάστευση είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως η αναζήτηση εργασίας, η διαφυγή από συγκρούσεις, η επιδίωξη εκπαίδευσης. Ωστόσο, κατά την άφιξη σε μια νέα χώρα, μπορεί να προκύψουν πολλά εμπόδια, ιδίως όσον αφορά την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη. Παράγοντες όπως οι διακρίσεις, ο ρατσισμός, η ξενοφοβία και οι περιοριστικές μεταναστευτικές πολιτικές κάνουν την ένταξη πιο δύσκολη με σοβαρές συνέπειες, όπως προβλήματα ψυχικής υγείας, οικονομική ανασφάλεια και περιθωριοποίηση.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευημερία και η συμβολή τους στην κοινότητα, η ένταξη των μεταναστών στη χώρα υποδοχής είναι σημαντική. Μια χώρα που καλωσορίζει όλα τα μέλη της, ανεξάρτητα από την καταγωγή, τη γλώσσα ή τη θρησκεία τους, είναι επωφελής για όλους. Οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση της ένταξης των μεταναστών στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης  τους και να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή.

Γι’ αυτό, δημιουργήθηκε το έργο INCLUDE-CE (Ένταξη και ψηφιακή ενδυνάμωση μέσω της κυκλικής οικονομίας), που υλοποιείται από πέντε ευρωπαίους εταίρους: African Media Association Malta, Solidaridad Sin Fronteras, Mindshift, CARDET, Arciragazzi. Κύριος στόχος του είναι η μείωση του ψηφιακού χάσματος στις τεχνολογικές δεξιότητες. Στοχεύει στην προετοιμασία και ανθεκτικότητα των μεταναστών για την προώθηση της συνεργασίας, της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξής τους μέσω της φιλοσοφίας του κυκλικού οικονομικού συστήματος, της επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής και της ανακατασκευής μεταχειρισμένων ψηφιακών συσκευών, όπως υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες που μετατρέπονται σε εκπαιδευτικές συσκευές.

Για να επιτευχθεί αυτό, το έργο υλοποιεί διάφορες δραστηριότητες. Μεταξύ αυτών είναι:

 • Ένα μάθημα ψηφιακού γραμματισμού, που απευθύνεται σε υπηκόους τρίτων χωρών ή άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες και έχουν ελάχιστες ή καθόλου γνώσεις χρήσης υπολογιστών. 
 • Ένα μάθημα ενεργητικής αναζήτησης εργασίας που θα αναδείξει διαδικτυακές κενές θέσεις εργασίας και θα δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να έχουν πρόσβαση σε προσφορές εργασίας. 

Στο μάθημα του ψηφιακού γραμματισμού, οι μαθητές θα διδαχθούν πέντε ενότητες:

 1. Εισαγωγή στην κυκλική οικονομία και κατανόηση της αξίας της συσκευής
 2. Βασικά στοιχεία προσωπικού υπολογιστή
 3. Λογισμικό και περιβάλλον Windows
 4. Διαχείριση αρχείων και βασικά στοιχεία διαδικτύου
 5. Δημιουργία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εγγράφων

Στο μάθημα της ενεργητικής αναζήτησης εργασίας προτείνονται επτά ενότητες: 

 1. Πώς να καθορίσετε τον επαγγελματικό σας στόχο.
 2. Πώς να δημιουργήσετε ένα βιογραφικό σημείωμα μέσω υπολογιστή.
 3. Πώς να γράψετε μια επιστολή προώθησης του εαυτού σας.
 4. Πώς να δημιουργήσετε ένα προφίλ στις κύριες διαδικτυακές πλατφόρμες αναζήτησης εργασίας.
 5. Πώς να διεξάγετε μια συνέντευξη για δουλειά μέσω τηλεφώνου.
 6. Πώς να διεξάγετε μια συνέντευξη για δουλειά μέσω τηλεδιάσκεψης.
 7. Πώς να διεξάγετε μια δια ζώσης συνέντευξη για δουλειά.

Στο τέλος του έργου, οι δικαιούχοι θα αποκτήσουν πρόσβαση σε τεχνολογικές συσκευές, ψηφιακή κουλτούρα και πιο ανεπτυγμένες γνώσεις και δεξιότητες. 

Το INCLUDE-CE είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για την προώθηση της ένταξης των μεταναστών στην κοινωνία και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. “Financiado pela União Europeia. Os pontos de vista e as opiniões expressas são as do(s) autor(es) e não refletem necessariamente a posição da União Europeia ou da Agência de Execução Europeia da Educação e da Cultura (EACEA). Nem a União Europeia nem a EACEA podem ser tidos como responsáveis por essas opiniões. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. لا يشكل دعم المفوضية الأوروبية لإنتاج هذا الموقع تأييدا للمحتويات التي تعكس آراء المؤلفين فقط ، ولا يمكن تحميل المفوضية المسؤولية عن أي استخدام قد يتم للمعلومات الواردة فيه.
Αριθμός έργου : 2022-2-MT01-KA220-YOU- 000097092

Copyright © | Privacy policy