Accessibility Tools

Κυκλική Οικονομία: Επιχειρηματικό Μοντέλο: Ένα βιώσιμο και καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο

Η κυκλική οικονομία είναι ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο που στοχεύει στη μεγιστοποίηση της χρήσης των φυσικών πόρων μέσω ενός κύκλου παραγωγής, χρήσης και ανανέωσης, όλα μέσω της επαναχρησιμοποίησης, επισκευής, ανακύκλωσης και ανανέωσης υλικών και προϊόντων.

Η κυκλική οικονομία ξεχωρίζει από το πλήθος γιατί, σε αντίθεση με το παραδοσιακό γραμμικό οικονομικό μοντέλο «εξάγω-παράγω-καταναλώνω-ρίχνω», στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της σπατάλης και της απώλειας πόρων, ενώ προάγει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η κυκλική οικονομία βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

  • Μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών και ενέργειας
  • Προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων και μη τοξικών υλικών
  • Προώθηση του σχεδιασμού βιώσιμων, επαναχρησιμοποιήσιμων και εύκολα ανακυκλώσιμων προϊόντων
  • Προώθηση της αναγέννησης των οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων.
  • Ενθαρρύνετε την επαναχρησιμοποίηση, την επισκευή και την ανακύκλωση προϊόντων στο τέλος της ζωής τους

Η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας παίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη διατήρηση των φυσικών πόρων, στη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας και στην επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

 

Από πού προέρχεται η κυκλική οικονομία;

Η κυκλική οικονομία έχει τις ρίζες της σε μια σύγκλιση κλάδων και πρακτικών, που κυμαίνονται από την οικονομία και την οικολογία μέχρι το σχεδιασμό και τη μηχανική.

Οι απαρχές του χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1970, όταν ο Ελβετός αρχιτέκτονας Walter Stahel ανέπτυξε την έννοια της οικονομίας της λειτουργικότητας, η οποία αντί να πωλεί απλώς αγαθά, συνιστά τη χρήση βιώσιμων, επισκευάσιμων και προσαρμόσιμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Στη δεκαετία του 1990, ο Αμερικανός αρχιτέκτονας και σχεδιαστής William McDonough ανέπτυξε την έννοια της «κούνιας σε κούνια», η οποία υποστηρίζει το σχεδιασμό προϊόντων που μπορούν να ανακυκλωθούν ή να αναγεννηθούν στο τέλος της ζωής τους.

Τα τελευταία χρόνια, η συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων των παραδοσιακών οικονομικών μοντέλων έχει αυξηθεί σημαντικά. Αυτό οδήγησε στην αναγνώριση της κυκλικής οικονομίας ως βιώσιμου και καινοτόμου επιχειρηματικού μοντέλου. Σήμερα, πολλές εταιρείες, κοινότητες και οργανισμοί εργάζονται για την εφαρμογή κυκλικών οικονομικών συστημάτων, με στόχο τη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Η κυκλική οικονομία είναι ένα πολλά υποσχόμενο μοντέλο που μπορεί να συμβάλει στη μείωση των αποβλήτων και της απώλειας πόρων, προωθώντας παράλληλα τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Τα τελευταία χρόνια, η ιδέα έχει κερδίσει σημαντική αναγνώριση ως ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο. Πολλές εταιρείες και οργανισμοί εργάζονται τώρα για την εφαρμογή κυκλικών οικονομικών συστημάτων για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας με παράλληλη διατήρηση των φυσικών πόρων. Με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την προώθηση της αναγέννησης των οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων, η κυκλική οικονομία μπορεί να συμβάλει σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.

 

Εικόνα.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. “Financiado pela União Europeia. Os pontos de vista e as opiniões expressas são as do(s) autor(es) e não refletem necessariamente a posição da União Europeia ou da Agência de Execução Europeia da Educação e da Cultura (EACEA). Nem a União Europeia nem a EACEA podem ser tidos como responsáveis por essas opiniões. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. لا يشكل دعم المفوضية الأوروبية لإنتاج هذا الموقع تأييدا للمحتويات التي تعكس آراء المؤلفين فقط ، ولا يمكن تحميل المفوضية المسؤولية عن أي استخدام قد يتم للمعلومات الواردة فيه.
Αριθμός έργου : 2022-2-MT01-KA220-YOU- 000097092

Copyright © | Privacy policy